Sarah Shahi

Sarah Shahi: American television actress